តារាងអង្គការ

ប្រវត្តិ

CDPO បង្កើតឡើងក្រោមត្រូវបានមហាសន្និបាតជាតិនៅឆ្នាំ 1995 រួមមានសមាជិកចំនួន 119 រួមទាំងជនពិការចម្រុះនិងរបស់មេដឹកនាំពីក្រសួងរដ្ឋាភិបាល។
ចាប់តាំងពីពេលនោះមក CDPO ព្រមទាំងចលនាពិការនេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយរដ្ឋាភិបាលនិងសាធារណៈជនទូទៅនិងបានលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងការចូលរួមរបស់ជនពិការដោយជោគជ័យ។

ក្នុងឆ្នាំ 2001 CDPO ចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា (MOU) ជាមួយក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទា (សអយ) តួនាទីនិងភារកិច្ចបញ្ជាក់របស់ខ្លួនទៅឱ្យជនពិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្លួន។ ពីខែសីហាឆ្នាំ 2003 ជាពិសេសតាមរយៈកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងនិងនៅក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយអង្គការកម្ពុជាត្រាអន្តរជាតិនិងបន្ថែមកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានសម្រេចនិងសកម្មភាពដែលបានអនុញ្ញាតដើម្បីពង្រឹងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល CDPO អភិបាលរបស់ខ្លួន។

CDPO បានបន្តតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិរបស់ជនពិការក្នុងការអភិវឌ្ឍបណ្តាញនិងជនពិការដែលជាការពង្រឹងអំណាចរបស់ពួកគេកំពុងធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការចូលរួមពេញលេញនិងស្មើរបស់ពួកគេនិងជីវិតនៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងសង្គម។ កាលបរិច្ឆេត, CDPO មានមូលដ្ឋានសមាជិករបស់អង្គការជនពិការ 56 របស់ (អង្គការជនពិការ) និងសហព័ន្ធជនពិការរួមបញ្ចូលទាំង 8 ស្រ្តីពិការវេទិកា (WWDFs) ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃ (MOI) ។ នៅថ្ងៃទី 15 ខែមីនាឆ្នាំ 2010 CDPO បានទទួលលិខិតអនុញ្ញាតមួយពីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីធ្វើការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំចំនួន 46 នៅក្នុងខេត្តចំនួន 23 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

តារាងអង្គការ
  1. AN CHANNTHAN – Chairman of Governing Board
  2. SOM SAKHORN – Vice Chairman of Governing Board
  3. EU LY – Treasurer
  4. PICH SAROEUN – Member
  5. OU SAMBO – Member
  6. CHHER THOUK – Member
  7. PHANN SOTHY – Member
  8. CHHORN SOVANDET – Member
  9. CHEAT SOKHA – Member