ទំនាក់ទំនង

ចំពោះសំណួរទាំងអស់ដែលទាក់ទងទៅនឹង CDPO សូមទាក់ទងមកយើងជាអាសយដ្ឋានដូចខាងក្រោម:

វត្តថាន់, មហាវិថី Norodon, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌចំការមន។ P.O.Box ឆ្នាំ 2008, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា។

លេខទូរសព្ទ / ទូរសារ: (855) 23 221823

ហ្វេសប៊ុក: https://www.facebook.com/cdpo.org

ស្វែងរក Youtube: http://www.youtube.com/user/cdpocambodia

យើងមានការបើកចំហពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ, 8.00am ដល់ 12.00pm និង 1.30pm ដល់ 5.00pm (ម៉ោងនៅអាស៊ី) ។

ទីតាំង
ប្រអប់សារ