ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក “ជំនួយការរដ្ឋបាល”

  0
  196
  • ពេញម៉ោង
  • Phnom Penh

  Website https://bit.ly/3k1S4kF Cambodian Disabled People's Organisation (CDPO)

  អង្គការជនពិការកម្ពុជា(អពក) បានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៩៤ ក្នុងនាមចលនារបស់ជនពិការកម្ពុជា។ អ.ព.ក គឺជាអង្គការសមាជិកភាព ដែលមានបេសកកម្មធ្វើការដើម្បីជាតំណាងសំឡេងជនមានពិការភាពគ្រប់ប្រភេទ (រួមទាំងស្រ្តី កុមារ និងជនជាតិដើមភាគតិច) និងដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍បណ្តាញនៃជនពិការគ្រប់ប្រភេទទូទាំង ២៥ រាជធានីខេត្ត ដោយធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិ ការពារសិទ្ធិសមិទិ្ធផល និងផលប្រយោជន៍ជនមានពិការភាព បានចូលរួមយ៉ាងពេញលេញ និងស្មើភាពគ្នានៅក្នុងសង្គម ហើយរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ។ អង្គការជនពិការកម្ពុជា ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាព ដើម្បីបំពេញតួនាទីដូចខាងក្រោម៖

  តួនាទី៖ ជំនួយការរដ្ឋបាល
  ថេរវេលាកិច្ចសន្យា៖ ១២ខែ (អាចបន្ត)
  ចំនួនជ្រើសរើស៖ ០១នាក់
  ប្រចាំការ៖ រាជធានីភ្នំពេញ
  ប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែចន្លោះ ២០០ដុល្លារ – ៣០០ដុល្លារ
  ផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយ៖   recruitment@cdpo.org

  To apply for this job email your details to recruitment@cdpo.org