ឱកាសការពីអង្គការជនពិការកម្ពុជា (អពក)

  0
  154

  Website អង្គការជនពិកាមរកម្ពុជា (អពក)

  CDPO បង្កើតឡើងក្រោមត្រូវបានមហាសន្និបាតជាតិនៅឆ្នាំ 1995 រួមមានសមាជិកចំនួន 119 រួមទាំងជនពិការចម្រុះនិងរបស់មេដឹកនាំពីក្រសួងរដ្ឋាភិបាល។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក CDPO ព្រមទាំងចលនាពិការនេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយរដ្ឋាភិបាលនិងសាធារណៈជនទូទៅនិងបានលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងការចូលរួមរបស់ជនពិការដោយជោគជ័យ។

  CDPO បង្កើតឡើងក្រោមត្រូវបានមហាសន្និបាតជាតិនៅឆ្នាំ 1995 រួមមានសមាជិកចំនួន 119 រួមទាំងជនពិការចម្រុះនិងរបស់មេដឹកនាំពីក្រសួងរដ្ឋាភិបាល។
  ចាប់តាំងពីពេលនោះមក CDPO ព្រមទាំងចលនាពិការនេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយរដ្ឋាភិបាលនិងសាធារណៈជនទូទៅនិងបានលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងការចូលរួមរបស់ជនពិការដោយជោគជ័យ។

  ក្នុងឆ្នាំ 2001 CDPO ចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា (MOU) ជាមួយក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទា (សអយ) តួនាទីនិងភារកិច្ចបញ្ជាក់របស់ខ្លួនទៅឱ្យជនពិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្លួន។ ពីខែសីហាឆ្នាំ 2003 ជាពិសេសតាមរយៈកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងនិងនៅក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយអង្គការកម្ពុជាត្រាអន្តរជាតិនិងបន្ថែមកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានសម្រេចនិងសកម្មភាពដែលបានអនុញ្ញាតដើម្បីពង្រឹងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល CDPO អភិបាលរបស់ខ្លួន។

  CDPO បានបន្តតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិរបស់ជនពិការក្នុងការអភិវឌ្ឍបណ្តាញនិងជនពិការដែលជាការពង្រឹងអំណាចរបស់ពួកគេកំពុងធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការចូលរួមពេញលេញនិងស្មើរបស់ពួកគេនិងជីវិតនៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងសង្គម។ កាលបរិច្ឆេត, CDPO មានមូលដ្ឋានសមាជិករបស់អង្គការជនពិការ 56 របស់ (អង្គការជនពិការ) និងសហព័ន្ធជនពិការរួមបញ្ចូលទាំង 8 ស្រ្តីពិការវេទិកា (WWDFs) ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃ (MOI) ។ នៅថ្ងៃទី 15 ខែមីនាឆ្នាំ 2010 CDPO បានទទួលលិខិតអនុញ្ញាតមួយពីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីធ្វើការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំចំនួន 46 នៅក្នុងខេត្តចំនួន 23 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

  ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីប្រកាសជ្រើរើសបុគ្គលិក៖

  To apply for this job email your details to admin@cdpo.org